استخراج شده از اطلاعیه مربوطه

رشته کنترل دارو دکتری عمومی داروسازی وکارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته فارماسیوتیکس دکتری عمومی داروسازی وکارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
رشته سم شناسی دکتری عمومی داروسازی و پزشکی، دکتری حرفه ای دامپزشکی، دکتری عمومی دندانپزشکی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد در رشته های بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی (گرایشهای علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست فناوری)، داروسازی، سم شناسی، داروشناسی
رشته داروسازی سنتی دکتری عمومی داروسازی وکارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته  داروسازی  هسته ای دکتری عمومی داروسازی وکارشناسی ارشد در تمام گرایشهای شیمی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، ایمونولوژی، داروشناسی، سم شناسی، کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته بیوتکنولوژی دارویی دکتری عمومی داروسازی و پزشکی وکارشناسی ارشد رشته های: زیست فنآوری دارویی، زیست فنآوری پزشکی ( بیوتکنولوژی پزشکی )، مهندسی شیمی ، بیوشیمی، زیست شناسی، میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی، زیست فناوری میکروبی وکارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته  اقتصاد و مدیریت دارو دکتری عمومی در رشته های پزشکی و داروسازی و دامپزشکی، کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد و اقتصاد بهداشت و ارزیابی فناوری سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و نظارت بر امور دارویی وکارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته فارماکوگنوزی دکتری عمومی داروسازی و پزشکی، کارشناسی ارشد رشته فیتوشیمی و کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته شیمی دارویی دکتری عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد شیمی آلی ،شیمی تجزیه، شیمی دارویی کارشناسی ارشدپیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته داروسازی بالینی دکتری عمومی داروسازی وکارشناسی ارشدپیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته نانوفناوری دارویی دکتری عمومی داروسازی و پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی و دکتری علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی( کلیه گرایش ها)، نانوتکنولوژی پزشکی زیست فنآوری پزشکی، فارماکولوژی، سم شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیه ، علوم بهداشتی درتغذیه، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک ،مهندسی ژنتیک، زیست شناسی ( گرایش علوم سلولی- مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک)، میکروب شناسی پزشکی ،مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها) شیمی ( کلیه گرایش ها) ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیک وکارشناسی ارشدپیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)
رشته زیست مواد دارویی دکتری عمومی داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی و دامپزشکی
کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی، نانوفناوری پزشکی، پلیمر، زیست شناسی سلولی ملکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک و بیوشیمی بالینی، بیوفیزیک و بیوشیمی پایه، کلیه گرایشهای شیمی، مهندسی داروسازی، مهندسی پزشکی، مهندسی بافت و زیست مواد و کارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته
داروسازی (به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *