تحلیل ها

نام گرایش نام دانشگاه نوع روزانه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه علوم ورزشی دانشگاه اراک شبانه علوم ورزشی دانشگاه ایلام شبانه علوم ورزشی دانشگاه بیرجند شبانه علوم ورزشی دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه علوم ورزشی دانشگاه زابل شبانه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه علوم قرآن […]

نام گرایش نام دانشگاه نوع روزانه مهندسی علوم دامی دانشگاه اراک شبانه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه اردکان روزانه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه اردکان روزانه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه اردکان روزانه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه اردکان شبانه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه اردکان شبانه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه اردکان شبانه مهندسی […]

نام رشته گرایش نام دانشگاه دوره آمار و کاربردها دانشگاه بجنورد روزانه ریاضیات و کاربردها دانشگاه بجنورد روزانه آمار و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه ریاضیات و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه علوم کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه آمار و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه ریاضیات و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه علوم کامپیوتر دانشگاه […]

رشته گروه آزمایشی جغرافیا علوم انسانی علوم تربیتی علوم انسانی مهندسی شیمی علوم ریاضی و فنی مهندسی ایمنی علوم ریاضی و فنی مهندسی پزشکی علوم ریاضی و فنی مهندسی پلیمر علوم ریاضی و فنی مهندسی کامپیوتر علوم ریاضی و فنی مهندسی مکانیک علوم ریاضی و فنی مهندسی معدن علوم ریاضی و فنی مهندسی مواد و […]