تاملات انتخاب رشته ای

در این شیوه از روش های نوین آموزشی از جمله ادغام افقی و عمودی در برنامه درسی، آموزش مبتنی بر مفهوم و مبتنی بر مسئله استفاد می شود و علوم پایه و علوم بالینی، دانش های نظری و مهارت های عملی به نحوی ادغام می گردند. در این شیوه برای دوره دکترای پزشکی عمومی دو […]

سالها پیش نظام سنجش آموزش عالی کشور، هر داوطلب آزمون سراسری را مجاز می دانست که صرفاً چهارده رشته را برگزیند. این امکان محدود انتخاب، داوطلب را با فرآیندی دشوار مواجه می کرد که عدم رعایت دقت ها و ظرافت ها در ترتیب انتخاب رشته عمدتاً بخت داوطلب را در راهیابی به دانشگاه کاهش می […]