نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار ۹۶ (۵۵ اعتبار)

شماره شناسنامه اثر: 047274-18027-8 شماره پروانه انتشار: 20/18587 شماره شناسایی تاییده فنی: 205834

2900000 ریال

نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار ۹۶ (نامحدود)

شماره شناسنامه اثر: 047274-18027-8 شماره پروانه انتشار: 20/18587 شماره شناسایی تاییده فنی: 205834

4900000 ریال

 

 

 

کارشناسی فروش:

    09194225597

    09120281841    

    09121504244

    09192223406 

 

شماره حساب جهت واریز نقدی:

نام بانک مقصد شماره حساب شماره کارت
محمد رضا دانش زاده بانک ملت 1514798308 6104337893442267
محمد رضا دانش زاده بانک ملی  100709319002 6037991875211553