آزمون برخط تخصصی انتخاب رشته - شماره چهار - مرداد ۱۳۹6

پرسش های این آزمون با هدف ارزیابی و آگاهی افزایی توامان طراحی گشته اند. تلاش شده است حوزه های گوناگون و موثر در مشاوره کیفی گنجانده شود